/

Organisation & Stadgar

Person som cyklar

Vår organisation styrs av medlemmarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vi har dessutom regelbundet utbyte med andra viktiga aktörer inom luftvårdsarbetet i regionen.

All information om Luftvårdsförbundet finns samlad här på hemsidan bland annat våra rapporter och nyhetsbrev. Vi ordnar även seminarier kring luftfrågor, bland annat har vi varje höst en Luftvårdsdag.

En viktig del av vår luftövervakning sker med mätningar av olika luftföroreningar på fasta mätplatser och genom tillfälliga mätprojekt. Mätningarna kompletteras alltmer med beräkningar som ger en överblick över luften i kommunerna och hur medlemsföretagen påverkar luftkvaliteten. Varje kvartal sammanställs mätresultat från våra fasta mätplatser i en kvartalsrapport.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.