/

Miljökvalitetsnormer & Miljömål

Två människor promenerar i svampskog

Arbetet med att få en bättre luftkvalitet styrs både av lagkrav i form av miljökvalitetsnormer och av politiska mål genom miljömålet Frisk luft. Både normerna och målen liknar varandra, med gränsvärden som ska nås för olika luftföroreningar. Den stora skillnaden är att lagstiftningen är tvingande och ska följas, medan miljömålen är just målsättningar.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. De är till för att skydda människors hälsa. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för utomhusluft har sin grund i ett så kallat ramdirektiv (96/62/EG) som EG införde år 1996. Direktivet infördes i svensk lagstiftning i samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999.

Idag finns normer för elva olika luftföroreningar till skydd för människors hälsa. För dessa ämnen finns olika gräns- och tröskelvärden som ska vara uppnådda ett visst år. Miljökvalitetsnormerna är styrande när myndigheter och kommuner exempelvis prövar tillåtlighet och i samband med planläggning. Kommunerna skall själva eller genom samarbete med andra kontrollera att normerna inte överskrids. Läs mer om miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets hemsida .

Om inte miljökvalitetsnormerna kan nås inom utsatt tid skall ett program med åtgärder upprättas. Inom Göteborgsregionen finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid sedan 2006. Åtgärdsprogram för kväveoxid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljömålet Frisk luft

Den svenska miljöpolitiken samordnas genom 16 nationella miljökvalitetsmål varav Frisk luft är ett. Målet antogs av riksdagen 1999 och syftar till att luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Som steg på vägen för att nå dit har sex delmål satts upp för lika många luftföroreningar. Målet har brutits ner på regional nivå i Västra Götaland och även många kommuner i Göteborgsregionen har egna lokala miljömål.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.