/

Kungsbacka kommun

Översiktsvy Kungsbacka

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som gjorts i Kungsbacka.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Kungsbacka finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning Kungsbacka kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2015 Pdf, 801 kB.

Kungsbacka

2013

Beräkning av kvävedioxid i Kungsbacka kommun Pdf, 971.6 kB.

Kungsbacka

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka centrum 2010 Pdf, 4.1 MB.

Kungsbacka

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2009

Kungsbacka

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen Pdf, 1.7 MB.

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2006

Kungsbacka

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2006

Luftföroreningsmätningar i Kungsbacka vårvintern 2005

Kungsbacka

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Luftföroreningar i Södra korridoren

Kungsbacka, Mölndal, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.