/

Partille kommun

Handbollscupen Partille cup.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Partille.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Partille finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning för Partille kommun

År

Rapport

Kommun

2019

Luftkvalitetsmätningar i Partille 2019 Pdf, 1.7 MB.

Partille

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2015 Pdf, 844.3 kB.

Partille

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2012 Pdf, 1.1 MB.

Partille

2012

Beräkningar av partikelhalter 2010 i utvalda gaturum i regionen Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2009

Partille

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09

Göteborg, Partille

2009

Luftföroreningsmätningar i Partille vintern 2008-2009

Partille

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2006 (reviderad 2008-04)

Partille

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Luftutredning Partille

Partille

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1997

Luftföroreningsmätningar i Partille, december 1995 - januari 1996

Partille


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.