/

Göteborg stad

Spårvagn vid Brunnsparken, Göteborg.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som gjorts i Göteborg.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Göteborg finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rappportsammanställning Göteborg stad

År

Rapport

Kommun

2013

Industrins påverkan på halterna av kolväten på Hisingen Pdf, 2.2 MB.

Göteborg

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009

Göteborg, Mölndal

2009

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09

Göteborg, Partille

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2005

Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2004/05

Göteborg

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2003/04

Göteborg

2004

Kolväten i Göteborgsluften - Industrins påverkan på Hisingen

Göteborg

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2003

Gaturumsmätningar av VOC i Göteborg vintern 2002/03

Göteborg

2003

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren

Härryda, Göteborg

2002

VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 2001/2002

Göteborg

2002

Luftföroreningar i Nordöstra korridoren

Lilla Edet, Ale, Göteborg

2001

VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 2000/2001

Göteborg

2001

Luftföroreningar på Hisingen 1988-2000 - Vad hände efter Miljöprojekt Göteborg?

Göteborg

2001

Luftföroreningar i Norra korridoren

Stenungsund, Kungälv, Göteborg

2000

Luftföroreningar i Södra korridoren

Kungsbacka, Mölndal, Göteborg

2000

VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 1999/00

Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den Östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

2000

BIG - Bensenexponering hos allmänbefolkningen i Göteborg 1999

Göteborg

1999

VOC-mätningar på Sprängkullsgatan i Göteborg vinterhalvåret 1998/99

Göteborg

1999

Luftföroreningsmätningar vid Järntorget och Mölndalsbro

Göteborg, Mölndal

1998

VOC-mätningar i Göteborgsregionen, vinterhalvåren 1996/97 och 1997/98

Kungälv, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1997

Gatumätningar av VOC i Göteborg - en förstudie för val av mätplats

Göteborg

1996

Kvävedioxider vid Göteborgs Lastbilscentral

Göteborg

1996

Mätningar av bensen och toluen i gatumiljö

Göteborg

 

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.