/

Kungälvs kommun

Bohus fästning med bostadshus i förgrunden.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Kungälv.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Kungälv finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning för Kungälvs kommun

År

Rapport

Kommun

2021

Luftkvalitetsmätningar i Kungälv 2020 Pdf, 1.6 MB.

Kungälv

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2015 Pdf, 915.5 kB.

Kungälv

2016

Luftkvalitetsmätning i Kungälvs kommun 2016 Pdf, 1.3 MB.

Kungälv

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2012 Pdf, 1.2 MB.

Kungälv

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2009

Kungälv

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2006

Kungälv

2007

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007

Kungälv

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2001

Luftföroreningar i Norra korridoren

Stenungsund, Kungälv, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

VOC-mätningar i Göteborgsregionen, vinterhalvåren 1996/97 och 1997/98

Kungälv, Göteborg

1997

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1997

Rapportering av VOC-mätningar i Kungälv vinterhalvåret 1995/96

Kungälv

1996

Mätning av luftföroreningar i Kungälv - mätrapport okt 1994 - jan 1995

Kungälv


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.