/

Tjörns kommun

Skärhamn med kyrkan, Tjörn.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts på Tjörn.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Tjörn finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning Tjörns kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2015 Pdf, 809.6 kB.

Tjörn

2013

Beräkningar av kvävedioxid på Tjörn Pdf, 829.1 kB.

Tjörn

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2009

Tjörn

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Utredning av bensenutsläpp från fritidsbåtar i Skärhamn

Tjörn

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Tjörn kommun 2006

Tjörn

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Ozonmätningar i Göteborgsområdet

GR


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.