/

Målet Frisk luft

Foto:Carina Andreasson/ Mostphotos

Frisk luft är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet är att "luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Målet ska nås inom en generation.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljnings-arbetet av målet. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft , om högsta halt av:

Bensen
Bensapyren
Butadien
Formaldehyd
Partiklar (PM2,5)
Partiklar (PM10)
Marknära ozon
Ozonindex
Kvävedioxid
Korrosion

Läs mer om de nationella målen på miljömålsportalen . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala och lokala mål för Frisk luft

Målet Frisk luft har brutits ner på regional nivå i Västra Götaland och även många kommuner i Göteborgsregionen har egna lokala miljömål.

Läs mer om de regionala miljömålen på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På webbplatserna för medlemskommunerna i Göteborgsregionen kan du hitta mer information om deras lokala miljömål. Läs mer

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.