/

Gräns- och tröskelvärden

Illustration blåsande löv

Miljökvalitetsnormerna är satta utifrån de halter av föroreningar som människan och naturen tål. Normerna anger gränsvärden för halten av olika luftföroreningar som inte får överskridas.

I lufkvalitetsförordningen (SFS 2010:447) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar man de normer som hittills är antagna.

Olika gränsvärden

De gränsvärden som finns kan vara korttids- eller långtidsvärden. Korttidsvärden brukar vara tim- eller dygnsmedelvärden. Dessa gränsvärden anges oftast som 98-percentiler. Med det menas att uppmätta tim- eller dygnsvärden måste ligga under gränsvärdet 98 procent av tiden. Långtidsvärden är oftast årsmedelvärden.

Ska eller bör?

De flesta införda miljökvalitetsnormer är så kallade "skall-normer" med gränsvärden som ska klaras efter ett visst årtal. Det finns även en mjukare form av normer som omfattar ämnena bens(a)pyren, ozon och tungmetallerna arsenik, kadmium och nickel. Dessa luftföroreningar omfattas av "bör-normer" och har riktvärden som ska eftersträvas.

Utvärderingströsklar

Förutom gränsvärden finns det även övre och undre utvärderingströsklar, som används för att avgöra vilken typ av luftövervakning som krävs i ett område där en norm inte överskrids, men där halterna är tillräckligt höga för att motivera kontroll av luftkvaliteten.

Läs mer

Aktuella gräns- och målvärden hittar du hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.