/

Publiceringsdatum:

VOC-mätning 2022-2023

Sol bryter igenom moln på blå himmel

Mellan oktober 2022 och oktober 2023 pågår Luftvårdsförbundets VOC-projekt

VOC-projekt med många fördelar

Under 2022 och 2023 pågår ett VOC-projekt i Luftvårdsförbundets regi. Medfinansiär är Länsstyrelsen Västra Götaland, som också varit med i projektutformningen. En konstellation av IVL Svenska Miljöinstitutet, COWI AB och Fluxsense AB är utförande konsulter.

VOC-projektet syftar till att göra en utförlig kartläggning, beräkning av haltbidrag och totala halter av VOC samt beskrivning av hälso- och miljöpåverkan av VOC-utsläppen. Dessutom kommer utsläppens bidrag till den regionala ozonbildningen att undersökas i projektet. De företag som deltar är Luftvårdsförbundets medlemsföretag med VOC-utsläpp i Göteborg.

VOC-projektets resultat förväntas kunna användas för att:

 • Ta fram riktlinjer för hur nära industrierna det är rimligt att planera för ny bebyggelse
  ur hälso-synpunkt avseende VOC-utsläppen från verksamheterna. Flera av
  verksamheterna har tillstånd till en högre produktion än vad de faktiskt utnyttjar i
  dag.
 • Ge svar om hälsorisker till medborgare som oroas över lukt, fackling och synliga
  utsläppsplymer från verksamheterna. Lukt omfattas inte av studien, men kan ofta
  förnimmas vid lägre halter än negativa hälsoeffekter.
 • Prioriteringar i verksamheternas arbete med att minska VOC-utsläppen. Eventuellt
  kan det finnas utsläpp som ur hälso- och miljöaspekt är mer angelägna att minimera
  än andra.
 • Underlag för verksamhetsutövarna vid miljöprövningar i form av bl.a. kartor med
  beräknade haltbidrag av kolväten orsakade av emissionerna från deltagande företag
  samt deras bidrag till ozonbildningen.

Resultaten från projektet kommer presenteras på Luftvårdsdagen 2023, och i rapportform läggas upp på Luftvårdsförbundets hemsida.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.